erdogan-kerrynin-sozleri-de-adice-diyebilir-mi-541efe32b6cf9

Erdoğan, Kerry’nin Sözleri de “ADİCE” Diyebilir mi?

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin “IŞİD Petrolü Türkiye üzerinden satılıyor” açıklaması dünya gündemine ve tabikii Türkiye’ye bomba gibi düştü. Kerry’den önce Beyaz Saray’a yakınlığı ile bilinen New York Times Gazetesi, IŞİD’in petrolü Türkiye üzerinden pazarladığını ve bazı Türk Elitlerin de bundan nemalandığını söylemişti.

Erdoğan, NYT’nin bu iddiasına sert çıkmış, “adice” diye cevap vermişti. Ancak NYT’nin ve Erdoğan’ın bu açıklamasından saatler sonra ABD Kongresi’nde konuşan Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD’in petrolünün Türkiye üzerinden geçtiğini açıkladı. Yani NYT’nin haberini resmen doğrulamış oldu.

NYT’nin haberi için “Alçaklık, Adice” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin açıklaması sonrası sessizliğe bürünmesi ve açıklama yapmaması dikkat çekti. Başbakan Davutoğlu’ndan ise bu konuda henüz bir açıklama gelmedi…

DİNLEMELER KONUSUNDA DA SUSPUS OLMUŞTU

Elde hiçbir delil olmadan paralel yapı iddiasıyla dinlemeler konusunda Cemaati eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi dinledik, dinlemeye de devam edeceğiz” diyen başta Almanya, ABD ve İngiltere karşısında da suspus olmuş, “Güçlü devletler dinler” diyebilmişti…

İşte Bugün Gazetesi’nnin haberine göre Türkiye ve dünya gündemine bomba gibi düşen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin açıklaması;

Kongre’de Irak’taki gelişmeler hakkında bilgi veren ABD Dışişleri Bakanı Kerry, IŞİD petrolünün Türkiye üzerinden geçtiğini söyledi. Amerikalı bakan, Türkiye ile ilişkiler konusunda ‘gizli oturumda’ bilgi vermeyi önerdi.

KERRY, NTY’NİN HABERİNİ DOĞRULADI

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de New York Ti­mes ga­ze­te­si­nin gün­de­me ge­tir­di­ği, “I­ŞİD pet­ro­lü­nün dün­ya­ya sa­tı­şın­dan Türk elit­ler ne­ma­la­nı­yo­r” id­di­ası­nı ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerry doğ­ru­la­dı. Se­na­to Dış İliş­ki­ler Ko­mi­te­si­’n­de ko­nu­şan Kerry, IŞİ­D’­in böl­ge­de ele ge­çir­di­ği ku­yu­lar­dan el­de et­ti­ği pet­ro­lün Tür­ki­ye üze­rin­den pa­zar­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.

PET­ROL NE­RE­DEN ÇI­KI­YOR?

Otu­ru­mun so­ru ce­vap bö­lü­mün­de IŞİ­D’­in pet­rol ge­lir­le­ri ve böl­ge­de­ki des­tek­çi­le­ri de so­rul­du. Kerry, ken­di­le­ri­nin de böl­ge­de­ki kom­şu ül­ke yet­ki­li­le­ri­ne ka­çak pet­ro­lün ül­ke dı­şı­na na­sıl çık­tı­ğı­nı sor­duk­la­rı­nı an­lat­tı.

Se­na­tör­le­rin ‘ka­çak pet­ro­lün han­gi ül­ke­ler üze­rin­den sa­tıl­dı­ğı­’ yö­nün­de­ki ıs­rar­lı so­ru­la­rı­na Kerry, “Lüb­nan, Tür­ki­ye ve­ya gü­ney­den” ce­va­bı­nı ver­di. Kerry, bu ko­nu­da Türk yet­ki­li­ler­le gö­rüş­tük­le­ri­ni, gö­rüş­me­le­rin sü­re­ce­ği­ni be­lirt­ti.

IŞİD 3 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİYOR

De­mok­rat Par­ti Se­na­tö­rü Ed Mar­key, Kerr­y’­ye IŞİD pet­ro­lü­nün Tür­ki­ye üze­rin­den ta­şın­dı­ğı yö­nün­de­ki id­di­ala­rı ha­tır­lat­tı. IŞİ­D’­in bu yol­la gün­de 1 ile 3 mil­yon do­lar ara­sı ge­lir el­de et­ti­ği­ni id­di­a eden Mar­key “Bu­na bir son ver­me­si için Tür­ki­ye ile ne yap­ma­mız ge­re­ki­yor” di­ye sor­du.

TÜR­Kİ­YE­’Yİ GİZ­Lİ KO­NU­ŞA­LIM

Kerry ise “Bu çok ye­rin­de ye­rin­de bir so­ru ve bu­nun üze­rin­de çok ça­lı­şı­yo­ruz” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. Tür­ki­ye­’nin has­sa­si­yet­le­ri­ni an­la­dık­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Kerry “Dü­rüst ol­mak ge­re­kir­se bu ko­nu­da si­zin­le ka­mu­oyu önün­de açık­ça ko­nuş­mak is­te­mi­yo­rum. Bu ko­nu­da giz­li bir gö­rüş­me­nin da­ha uy­gun ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m” ifadelerini kullandı.

ANKARA SEÇİMİNİ YAPSIN

Kerry, “Tür­ki­ye zor­luk­la­rı an­lı­yor. Bu ko­nu­da çok net gö­rüş­me­le­ri­miz ol­du. Tür­ki­ye önü­müz­de­ki gün­ler­de ken­di se­çi­mi­ni yap­mak du­rum­da. Ne ola­ca­ğı­nı gö­re­ce­ğiz.” de­di.

NYT haberin arkasında

New York Ti­mes (NYT) ga­ze­te­si geç­ti­ği­miz gün­ler­de IŞİD pet­ro­lü­nün Tür­ki­ye üze­rin­den pa­zar­lan­dı­ğı­nı ve ba­zı Türk elit­le­ri­nin bu tra­fik­ten rant sağ­la­dı­ğı­nı id­di­a et­miş­ti.

Baş­ta Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ol­mak üze­re Türk yet­ki­li­ler söz ko­nu­su ha­be­re bü­yük tep­ki gös­ter­miş ve id­di­ala­rın ke­sin­lik­le ya­lan ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­miş­ti. Er­do­ğan ay­rı­ca ABD ba­sı­nı­nı ‘as­pa­ra­ga­s’ ha­ber­ler yap­mak­la suç­la­mış­tı. Kerry ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de bu­nu gün­de­me ge­tir­di­ğini de söy­le­miş­ti.

Er­do­ğan, NYT’­nin ön­ce­ki gün yap­tı­ğı “I­ŞİD An­ka­ra­’dan mi­li­tan top­lu­yo­r” ha­be­ri­ni de sert söz­ler­le eleş­tir­miş­ti. Ga­ze­te­den dün ya­pı­lan açık­la­ma­da, doğ­ru­lu­ğun­dan emin ol­duk­la­rı­nı ha­be­rin ar­ka­sın­da dur­duk­la­rı ce­va­bı gel­di.

NY Timesten Erdoğana Cevap: Haberin Arkasındayız

Kerryden Şok Açıklama: IŞİD Türkiyeye Petrol Satıyor